Polimat Services Sp. z o. o. usługi informatyczne

Witaj na stronie naszej Spółki!

Oferujemy szeroki zakres usług

Nieruchomości

Chcesz kupić lub sprzedać mieszkanie? Dom? Działkę? Garaż lub powierzyć nieruchomość w zarząd? Mamy dla Ciebie szeroki wybór ofert. Jesteśmy Firmą działającą na rynku od 2006 roku i gwarantujemy profesjonalną współpracę w zakresie obsługi nieruchomości. Oferta Kancelarii Obsługi Nieruchomości obejmuje pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, przeprowadzanie postępowań spadkowych, a także pośrednictwo kredytowe realizowane przez niezależnych doradców. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze nieruchomości w zakresie:
– zarządzanie nieruchomościami,
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
– wycena nieruchomości,
– usługi geodezyjne,
– postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości,
– uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
– uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
– przygotowanie wniosku kredytowego na zakup nieruchomości

 

Zarządzanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomością to ogromna odpowiedzialność. Codzienne starania o czystość, porządek w dokumentach, stan konta, przestrzeganie zasad porządku domowego, dopasowywanie się do, często sprzecznych, przepisów. Wymaga umiejętności porozumienia z ludźmi, współpracy z instytucjami i dostawcami usług.

Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy chcą skorzystać z naszej wiedzy, naszego doświadczenia i czasu.

Na rynku nieruchomości działamy od 30  lat. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców.
Nasi pracownicy mają doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi, mieniem gminnym i zasobami Skarbu Państwa. Nasze atuty to stabilna sytuacja finansowa, zaplecze organizacyjne, techniczne, prawne oraz dobra znajomość rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

             

 

Proponowany pakiet usług (w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną):

 

Zarządzanie nieruchomością:

–  protokolarne przejęcie nieruchomości;

–  załatwianie  wszelkich  formalności  związanych  z  rejestracją  Wspólnoty w systemie REGON
 i nadaniem numeru NIP;

–  utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;

–  stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał oraz opracowanie planu zarządzania nieruchomością;

–  prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej;

–  weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

–  prowadzenie wykazu lokali;

–  prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów;

–  nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat    publicznoprawnych przypadających  od  nieruchomości  wspólnych  chyba,  że  są  pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

–  realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości           wspólnej, wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.;

–  windykacja należności od dłużników;

–  zapewnianie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy;

–  pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty;

–  poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości;

–  analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań            optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów     utrzymania

nieruchomości;

–  przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Techniczne utrzymanie nieruchomości:

 

–  prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

–  zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

–  nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,

–  kontrola  nad  utrzymaniem  w  należytym  stanie  porządku  i  czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień;

–  nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

–  zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.) i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;

–  przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty;

–  zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. zakresie.

 

Obsługa prawna:

–  opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;

–  przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty);

–  reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;

–  reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

–  wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej;

–  zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali
w postępowaniu sądowym i komorniczym.

 

Obsługa księgowa:

–  otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki;

– prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;

–  przygotowanie  projektów  planu  gospodarczego,  w  tym  planu  przychodów  i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;

–  przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

–  sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego;

–  rozliczanie wpłaconych przez  właścicieli  zaliczek  na  pokrycie  kosztów  zarządu nieruchomością  wspólną,  kosztów  zużytych  mediów  oraz  wpłat  na  fundusz remontowy;

–  prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat;

–  analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

–  wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom            lokali  dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;

–  prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą.

 

Obowiązki zarządcy

Oferujemy współpracę z Zarządem Wspólnoty bądź całą Wspólnotą i proponujemy obowiązki zarządcy
w zakresie:

–  stałego kontaktu z właścicielami lokali;

–  dyspozycyjności administratora;

–  stałego  kontaktu  i  wymiany  informacji  pomiędzy  członkami  Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony ww. firmy, telefonów;

–  przygotowania i obsługi zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:

–  wyników finansowych za rok ubiegły,

–  wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty,

–  sprawozdania o stanie finansów w     zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.);

–  monitorowania  wydatków  Wspólnoty  za  pomocą  oddzielnego  rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego;

–  okresowych spotkań z Zarządem dotyczących spraw bieżących  z możliwością  składania  Zarządowi  Wspólnoty  w  określonych  terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;

–  podejmowania działań w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie        z tytułu wynajmowania  części nieruchomości wspólnej i reklam;

–  zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach;

–  wykonywania  czynności  i  obowiązków  przekraczających  zwykły  zarząd nieruchomością  i  innych  usług,  które  będą  konieczne  do  wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu
o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty;

–  możliwości  ustalenia  indywidualnie  dla  każdej  nieruchomości  wysokości wynagrodzenia Zarządcy,
w zależności od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.

 

Dodatkowy pakiet usług:

– szkolenia dla członków wspólnot z zakresu obowiązujących i zmieniających się przepisów, funkcjonowania wspólnoty;

– usługi brygady remontowej;

– wykonywanie dokumentacji projektowej i kosztorysów;

–  usługa inwestora zastępczego dla remontów bieżących i kapitalnych oraz inwestycji budowlanych;

–  pomoc w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu gruntów (place zabaw, parkingi);

–  utworzenie  i  administrowanie  stroną  ww.  wspólnoty 

Proponujemy następujące formy współpracy:

– powierzenie zarządu nieruchomością wspólną i zlecenie zarządzania,

–  zlecenie zarządzania.

Oferujemy Państwu usługę zarządzania wg indywidualnych uzgodnień.

Mamy nadzieję, że nasza oferta odpowiada na Państwa oczekiwania.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Wyświetleń: 28